INTRĂ ÎN RÂNDUL PARTENERILOR NOȘTRI

* Fii pe fază să nu cumva să ratezi următoarea rundă de înscrieri!
ÎN CURÂND

va avea loc o noua rundă de înscrieri!

* Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!

I. PĂRȚILE

Prezentul contract se încheie între:

 1. Societatea FORGET WHITE ȘI ASOCIAȚII S.A., cu sediul în Otopeni, str. Tudor Vladimirescu nr. 74B, județ Ilfov, având CUI 47411843, înmatriculată sub nr. J23/83/2023, reprezentată prin MORARU RADU în calitate de administrator, denumită în continuare ”MANDANT” și
 2. ”MANDATAR”, având datele de identificare introduse la crearea contului pe platforma www.forgetwhite.com

II. OBIECTUL

 1. Obiectul contractului îl constituie obligația asumată de MANDATAR, de a încheia diverse acte juridice în principal de vânzare-cumpărare produse, în nume propriu, dar pe seama MANDANTULUI, asumându-și față de terți obligațiile care rezultă din aceste acte, prin intermediul platformei www.forgetwhite.com .
 2. Produsele vor fi furnizate de MANDANT, MANDATARUL neasumându-și practic nici un risc. MANDATARUL poate comanda produse în primul rând pentru el, familia și prietenii lui.

III. DURATA

Contractul se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii automate, în cazul în care nicio parte nu notifică intenția de încetare a contractului, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru încetare.

IV. COMISIONUL ȘI PLATA

 1. Comisionul primit de MANDATAR pentru îndeplinirea sarcinilor sale se stabilește în funcție de nivelul vânzărilor, în trepte procentuale și este prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul contract.
 2. Plata comisionului va fi făcută de MANDANT la solicitarea MANDATARULUI, in secțiunea „Afacerea ta” de pe www.forgetwhite.com, in termen de maxim 30 zile de la primirea solicitării.
 3. Plata comisionului se va efectua în contul MANDATARULUI, completat de către acesta in secțiunea „date bancare” de pe platforma www.forgetwhite.com .

V. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA MANDATARULUI

 1. MANDATARUL se obligă să vândă/distribuie în nume propriu produsele puse la dispoziție de MANDANT.
 2. MANDATARUL va plăti in contul MANDANTULUI contravaloarea produselor comandate prin intermediul platformei www.forgetwhite.com
 3. MANDATARUL va utiliza platforma www.forgetwhite.com pusă la dispoziție de MANDANT, fiind instruit în acest sens anterior de către MANDANT. MANDATARUL nu va suporta nici un cost legat de utilizarea și întreținerea platformei din patrimoniul propriu.
 4. Pentru îndeplinirea activității MANDATARUL nu are nevoie de vreo calificare sau pregătire specială ori utilizarea unei capacități intelectuale sau fizice deosebite.
 5. MANDATARUL are libertatea de a stabili câte acte și când le va încheia, precum și cu ce persoane, nefiind condiționat în acest sens în nici un fel de MANDANT, activitatea prestată neavând caracter de continuitate în înțelesul legii.
 6. MANDATARUL va putea încheia la rândul său, astfel de contracte cu persoane pe care le consideră ”de încredere” și cărora le poate distribui la rândul său o parte din stocul de produse cerut și primit de la MANDANT. Contractele pot fi încheiate în scris ori verbal, MANDATARUL rămânând însă răspunzător față de MANDANT pentru valoarea stocului de produse primit spre distribuire.
 7. La încetarea contractului părțile vor proceda la regularizarea stocurilor de produse, respectiv a sumelor virate reciproc, în executarea contractului.

VI. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA MANDANTULUI

 1. MANDANTUL va pune la dispoziția MANDATARULUI produsele solicitate de acesta prin intermediul platformei www.forgetwhite.com .
 2. MANDANTUL va face analiza vânzărilor MANDATARULUI și va vira acestuia comisionul corespunzător, la solicitarea acestuia, dar nu înainte de încasarea de la acesta a contravalorii produselor vândute. Analiza vânzărilor se face automat in cadrul platformei www.forgetwhite.com si este disponibila pentru a fi consultata de către MANDATAR in secțiunea „Afacerea ta” de pe website.
 3. MANDANTUL va asigura funcționalitatea platformei www.forgetwhite.com , fiind la latitudinea MANDATARULUI când o accesează și pentru câte acte/contracte/produse.
 4. MANDANTUL va retine si plati cu titlu de impozit, prin stopaj la sursa, 10% din valoarea comisionului MANDATARULUI

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 1. Contractul încetează prin denunțarea unilaterală, făcută cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de împlinirea termenului contractual, de oricare dintre părți. Denunțarea de către mandatar nu e condiționată în vreun fel.
 2. Contractul încetează și în cauzele specifice încetării contractului de mandat (decesul MANDATARULUI, insolvența MANDANTULUI etc.).
 3. La încetarea contractului părțile vor proceda cu bună-credință la darea socotelilor necesare (regularizarea contabilă a stocului de produse și a sumelor încasate/virate reciproc, după caz).

VIII. CLAUZE FINALE

 1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea afectată are obligația notificării celeilalte părți de îndată, dar nu mai târziu de cel mult două zile lucrătoare după încetarea evenimentului de forță.

Fiecare parte va lua toate măsurile necesare pentru diminuarea efectelor evenimentului de forță majoră.

 1. Orice eventual litigiu ivit cu privire la interpretarea și executarea prezentului contract va fi soluționat de părți pe cale amiabilă, iar în caz contrar la instanța competentă de la domiciliul/sediul MANDANTULUI.
 2. Prin semnarea prezentului contract Părțile declară că sunt de acord cu prelucrarea reciprocă a datelor personale în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezentul contract și garantează că nu vor folosi în alt scop și nu vor dezvălui față de terți datele personale decât în măsura necesară executării prezentului contract, potrivit Anexei 2, care face parte integrantă din prezentul contract.
 3. Contractul este guvernat de Codul civil, art. 2039 și următoarele.
 4. Părțile declară că au deplină capacitate civilă pentru încheierea și executarea prezentului contract.
 5. Prezentul contract s-a încheiat azi, data semnarii lui , data fiind stocată de catre platforma forgetwhite.com.

 

MANDANT, prin administrator,
Moraru Radu

ANEXA NR. 1

la CONTRACTUL DE MANDAT

Comisioanele ce vor fi incasate de catre MANDATAR sunt urmatoarele:

 1. MANDATARUL cu rang de Partener (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 22% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa si un comision de 5% din vanzarile retelei descendente (Depozit, Distribuitor, Vanzator)
 2. MANDATARUL cu rang de Depozit (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 22% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa si un comision de 5% din vanzarile retelei descendente (Distribuitor, Vanzator)
 3. MANDATARUL cu rang de Distribuitor (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 22% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa si un comision de 5% din vanzarile retelei descendente (Vanzator)
 4. MANDATARUL cu rang de Vanzator (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 30% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa.
 5. MANDATARII care au obtinut deja comisionul promotional de 40% pastreaza acest nivel de comisionare.

MANDANT, prin administrator,
Moraru Radu

Anexa nr. 2 la CONTRACTUL DE MANDAT

Clauza privind protecția datelor personale

 

Art. 1. Părțile stabilesc de comun acord faptul ca prin raportare la prevederile Regulamentului UE 2016/679, ambele părți vor deține calitatea de operator date personale in ceea ce privește datele obținute de la cealaltă parte în baza prezentului contract, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Părțile declară că acceptă în cunoștință de cauză, în mod liber, expres şi neechivoc, prelucrarea reciprocă a datelor personale ale reprezentanților lor în vederea încheierii și pentru scopul executării contractului menționat mai sus, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea nr. 102/2005, Regulamentul UE 2016/679 etc.).

Art. 2. Prin “date cu caracter personal” se înțelege orice informație pentru sau privind identificarea persoanei fizice, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul ori mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice etc.

Art. 3. Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toți angajații, agenții, partenerii si subcontractanții lor respecta clauzele prezentului contract ori de câte ori prelucrează orice date cu caracter personal aferente acestuia.

Art. 4. Părțile convin de comun acord ca pe durata contractului si pe o perioada de 1 an după încetarea/rezoluțiunea acestuia, să ia toate masurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc, una de la alta sau pe care le pot obţine in alte modalități pe timpul executării contractului. In cazul in care părțile nu vor respecta obligațiile asumate cu privire la confidențialitatea informațiilor prin dezvăluirea acestora către terţe persoane, partea în culpă va putea fi obligată la plata de daune interese.

Art. 5. Pârțile se obliga să ia, pe propria răspundere, toate masurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea si prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu caracter personal” deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, in cazul in care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoana neautorizata sau are loc orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, fiecare parte va notifica imediat celeilalte părți un astfel de incident (nu mai târziu de 72 de orie) si va coopera in vederea luării oricăror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat si pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art.6. Părțile iau cunoștință prin prezentul contract de – și acceptă – drepturile de care beneficiază persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate în scopul executării contractului încheiat, respectiv:

– dreptul de acces la aceste date;

– dreptul de intervenție asupra acestora;

– dreptul la rectificarea acestora;

– dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea;

– dreptul la ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal;

– dreptul de a se adresa Autorității de Supraveghere sau instanțelor de judecata cu privire la prelucrarea acestor date;

– dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;

– dreptul de a primi o informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Operator;

– dreptul de retragere a consimțământului privitor la prelucrare datelor cu caracter personal.

De asemenea, părţile iau la cunoștință faptul ca pentru exercitarea acestor drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnată, in atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al celeilalte părți.

Art.7. In termen de cel mult 2 ani de la încetarea Contractului sau de la finalizarea serviciilor (oricare intervine prima data), fiecare dintre părți va distruge sau restitui toate datele cu caracter personal ale celeilalte părți, cu excepția cazului în care legislația in vigoare sau alte proceduri si/sau norme interne impun in sarcina părții respective respectarea anumitor termene de prescripție mai mari, legate de păstrarea datelor cu caracter personal.

MANDANT, prin administrator,
Moraru Radu