INTRĂ ÎN RÂNDUL PARTENERILOR NOȘTRI

* Fii pe fază să nu cumva să ratezi următoarea rundă de înscrieri!
ÎN CURÂND

va avea loc o noua rundă de înscrieri!

* Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!

CONTRACT DE COMISION

I. PĂRȚILE
Prezentul contract se încheie între:

1. MORARU RADU Întreprindere Individuală, denumit în continuare ”Comitent”, cu sediul în Otopeni, str. Tudor Vladimirescu nr. 74B, judet Ilfov, având CUI 43845971, și
2. ”Comisionar”, avand datele de identificare introduse la crearea contului pe platforma www.forgetwhite.com

II. OBIECTUL
Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Comisionar în nume propriu și pe seama comitentului a produselor puse la dispoziție de către Comitent, în schimbul comisionului ce va fi plătit Comisionarului

III. DURATA

Contractul se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii automate, în cazul în care nicio parte nu notifică intenția de încetare a contractului, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru încetare.

IV. COMISIONUL ȘI PLATA
1. Comisionul primit de Comisionar pentru îndeplinirea sarcinilor sale se stabilește în funcție de nivelul vânzărilor, în trepte procentuale și este prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul contract.
2. Plata comisionului va fi făcută de Comitent la solicitarea comisionarului, in sectiunea „Afacerea ta” de pe www.forgetwhite.com, in termen de maxim 30 zile de la primirea solicitarii.
3. Plata comisionului se va efectua în contul Comisionarului completat de catre acesta in sectiunea „date bancare” de pe platforma www.forgetwhite.com .

V. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA COMISIONARULUI
1. Comisionarul se obligă să vândă/distribuie în nume propriu produsele puse la dispoziție de Comitent
2. Comisionarul va plati in contul comitentului contravaloarea produselor comandate prin intermediul platformei www.forgetwhite.com
3. Comisionarul răspunde pentru declararea veniturilor încasate și plata impozitului pe venit aferent.
4. La încetarea contractului părțile vor proceda la regularizarea stocurilor de produse, respectiv a sumelor virate reciproc, în executarea contractului.
5. Comisionarul va putea încheia la rândul său, astfel de contracte cu persoane pe care le consideră ”de încredere” și cărora le poate distribui la rândul său o parte din stocul de produse cerut și primit de la Comitent. Contractele pot fi încheiate în scris ori verbal, Comisionarul rămânând însă răspunzător față de Comitent pentru valoarea stocului de produse primit spre distribuire.

VI. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA COMITENTULUI
1. Comitentul va pune la dispoziția Comisionarului produsele solicitate de acesta prin intermediul platformei www.forgetwhite.com
2. Comitentul va face analiza vânzărilor comisionarului și va vira acestuia comisionul corespunzător, la solicitarea acestuia, dar nu înainte de încasarea de la acesta a contravalorii produselor vândute. Analiza vanzarilor se face automat in cadrul platformei www.forgetwhite.com si este disponibila pentru a fi consultata de catre Comisionar in sectiunea „Afacerea ta” de pe website.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
1. Contractul încetează prin denunțarea unilaterală, făcută cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de împlinirea termenului contractual, de oricare dintre părți.
2. Contractul încetează și în cauzele specifice încetării contractului de mandat (decesul Comisionarului, insolvența Comitentului etc.).
3. La încetarea contractului părțile vor proceda cu bună-credință la darea socotelilor necesare (regularizarea contabilă a stocului de produse și a sumelor încasate/virate reciproc).

VIII. CLAUZE FINALE
1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea afectată are obligația notificării celeilalte părți de îndată, dar nu mai târziu de cel mult două zile lucrătoare după încetarea evenimentului de forță.
Fiecare parte va lua toate măsurile necesare pentru diminuarea efectelor evenimentului de forță majoră.
2. Orice eventual litigiu ivit cu privire la interpretarea și executarea prezentului contract va fi soluționat de părți pe cale amiabilă, iar în caz contrar la instanța competentă de la domiciliul/sediul Comitentului.
3. Prin semnarea prezentului contract Părțile declară că sunt de acord cu prelucrarea reciprocă a datelor personale în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezentul contract și garantează că nu vor folosi în alt scop și nu vor dezvălui față de terți datele personale decât în măsura necesară executării prezentului contract, potrivit Anexei 2, care face parte integrantă din prezentul contract.
4. Contractul este guvernat de Codul civil, art. 2043 și următoarele.
5. Părțile declară că au deplină capacitate civilă pentru încheierea și executarea prezentului contract.
6. Prezentul contract s-a încheiat azi, data introducerii datelor personale și credențialelor necesare și obligatorii la deschiderea contului în platforma www.forgetwhite.com .

COMITENT,

Moraru Radu Întreprindere Individuală

COMISIONAR,

 

 

ANEXA NR. 1
la Contractul de Comision

Comisioanele ce vor fi incasate de catre Comisionar sunt urmatoarele:
1. Comisionarul cu rang de Partener (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 22% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa si un comision de 5% din vanzarile retelei descendente (Depozit, Distribuitor, Vanzator)
2. Comsionarul cu rang de Depozit (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 22% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa si un comision de 5% din vanzarile retelei descendente (Distribuitor, Vanzator)
3. Comisionarul cu rang de Distribuitor (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 22% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa si un comision de 5% din vanzarile retelei descendente (Vanzator)
4. Comisionarul cu rang de Vanzator (conform codului de licenta forgetwhite), va incasa un comision de 30% din valoarea totala a comenzii pentru vanzarea directa.

COMITENT,

Moraru Radu Întreprindere Individuală

COMISIONAR,

 

 

Anexa nr. 2 la Contractul de comision
Clauza privind protecția datelor personale

 

Art. 1. Părțile stabilesc de comun acord faptul ca prin raportare la prevederile Regulamentului UE 2016/679, ambele părți vor deține calitatea de operator date personale in ceea ce privește datele obținute de la cealaltă parte în baza prezentului contract, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Părțile declară că acceptă în cunoștință de cauză, în mod liber, expres şi neechivoc, prelucrarea reciprocă a datelor personale ale reprezentanților lor în vederea încheierii și pentru scopul executării contractului menționat mai sus, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea nr. 102/2005, Regulamentul UE 2016/679 etc.).

Art. 2. Prin “date cu caracter personal” se înțelege orice informație pentru sau privind identificarea persoanei fizice, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul ori mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice etc.

Art. 3. Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toți angajații, agenții, partenerii si subcontractanții lor respecta clauzele prezentului contract ori de câte ori prelucrează orice date cu caracter personal aferente acestuia.

Art. 4. Părțile convin de comun acord ca pe durata contractului si pe o perioada de 1 an după încetarea/rezoluțiunea acestuia, să ia toate masurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc, una de la alta sau pe care le pot obţine in alte modalități pe timpul executării contractului. In cazul in care părțile nu vor respecta obligațiile asumate cu privire la confidențialitatea informațiilor prin dezvăluirea acestora către terţe persoane, partea în culpă va putea fi obligată la plata de daune interese.

Art. 5. Pârțile se obliga să ia, pe propria răspundere, toate masurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea si prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu caracter personal” deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, in cazul in care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoana neautorizata sau are loc orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, fiecare parte va notifica imediat celeilalte părți un astfel de incident (nu mai târziu de 72 de orie) si va coopera in vederea luării oricăror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat si pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art.6. Părțile iau cunoștință prin prezentul contract de – și acceptă – drepturile de care beneficiază persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate în scopul executării contractului încheiat, respectiv:

– dreptul de acces la aceste date;

– dreptul de intervenție asupra acestora;

– dreptul la rectificarea acestora;

– dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea;

– dreptul la ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal;

– dreptul de a se adresa Autorității de Supraveghere sau instanțelor de judecata cu privire la prelucrarea acestor date;

– dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;

– dreptul de a primi o informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Operator;

– dreptul de retragere a consimțământului privitor la prelucrare datelor cu caracter personal.

De asemenea, părţile iau la cunoștință faptul ca pentru exercitarea acestor drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnată, in atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al celeilalte părți.

Art.7. In termen de cel mult 2 ani de la încetarea Contractului sau de la finalizarea serviciilor (oricare intervine prima data), fiecare dintre părți va distruge sau restitui toate datele cu caracter personal ale celeilalte părți, cu excepția cazului în care legislația in vigoare sau alte proceduri si/sau norme interne impun in sarcina părții respective respectarea anumitor termene de prescripție mai mari, legate de păstrarea datelor cu caracter personal.

COMITENT,

Moraru Radu Întreprindere Individuală

COMISIONAR,